تعرفه ها
تعرفه پنل ارسال

نسخه پایه پنل ارسال رایگان میباشد. "اطلاعات بیشتر"

 
تعرفه شماره های اختصاصی

قیمت شماره های اختصاصی به تناسب رند بودن آن میتواند متفاوت باشد. پیش از خرید لطفا با ما تماس حاصل فرمایید.

تعداد ارقام نمونه قیمت (5000) قیمت (3000)
شماره 14 رقمی 50002957009876 از 20,000 تومان به بالا از 27,000 تومان به بالا
شماره 13 رقمی 5000273846193 از 30,000 تومان به بالا -
شماره 12 رقمی 500028394672 از 40,000 تومان به بالا از 100,000 تومان به بالا
شماره 11 رقمی 50002795724 از 50,000 تومان به بالا -
شماره 10 رقمی 5000295724 از 60,000 تومان به بالا از 130,000 تومان به بالا
شماره 9 رقمی 500025683 از 120,000 تومان به بالا -
شماره 8 رقمی 50007568 از 650,000 تومان به بالا از 1,300,000 تومان به بالا
 
تعرفه پیامک
 
 تعداد تعرفه پیامک فارسی(5000) تعرفه پیامک لاتین(5000) تعرفه پیامک فارسی(3000) تعرفه پیامک لاتین(3000)
از 1 تا 4.999 109 ریال 225 ریال 120 ریال 245 ریال
از 5.000 تا 9.999 103 ریال 219 ریال 115 ریال 240 ریال
از 10.000 تا 19.999 100 ریال 215 ریال 110 ریال 235 ریال
از 20.000 تا 49.999 94 ریال 210 ریال 105 ریال 230 ریال
از 50.000 تا 99.999 90 ریال 205 ریال 100 ریال 225 ریال
از 100.000 تا 249.999 85 ریال 200 ریال 95 ریال 220 ریال
از 250.000 تا 499.999 82 ریال 197 ریال 90 ریال 215 ریال
از 500.000 تا 999.999 78 ریال 192 ریال 85 ریال 210 ریال
از 1.000.000 تا 2.999.999 76 ریال 190 ریال 82 ریال 205 ریال
بیشتر از 3.000.000 74 ریال 188 ریال 79 ریال 200 ریال